Det här tror vi på

Det här tror vi på

Det urbana livet

Bostäder är en grundförutsättning för att staden ska växa, att de är av god kvalitet, är en förutsättning för en hållbar stad i längden. Vi vill visa på en väg till hållbar stadsutveckling.

Den mänskliga skalan

Vi utgår från människan. Hur vill människor bo och leva? Vad tycker vi om? Varför känns vissa rum och vissa platser bra medan andra inte gör det?

Hållbarhet och tidlöshet

Vi fokuserar på kvalitet, hållbarhet och tidlöshet, att utveckla och förfina de goda exemplen inom området arkitektur och stadsbyggnad, jobbar vi med. Vi försöker undvika kortsiktiga modetrender.

Platsen och förutsättningarna

Alla platser är unika. I synnerhet då vi förtätar i befintlig stadsmiljö. Vi har inga byggsystem som ska användas i alla projekt helt enkelt därför att vi inte tror att det fungerar i praktiken. Platsens förutsättningar och tiden den byggs i ger ramarna och de varierar allt för mycket från projekt till projekt. Våra förslag börjar därför alltid med en grundlig platsanalys. Vad är det för plats? Vad har det använts till historiskt. Hur kommer den att vara i framtiden? Vad vill vi uppnå?

 

Det gröna

Att ta ekologisk hänsyn när vi bygger ser vi som en självklarhet och något som som kan tillföra den nya bebyggelsen stora värden. Människors hälsa är beroende av att vi bygger med sunda material. Ett grönt inslag i eller nära bostaden påverkar livskvaliteten positivt.

Förändring är bra

I förändringen ligger möjligheten till något nytt och bättre. Allt för mycket av det som byggs idag ser ut på samma sätt. Det skapar monotona och tråkiga bostadsområden.

Bra miljö ger bra liv

Vi tror att en väl gestaltad utemiljö, vackra hus och skön inredning påverkar människor och ger ett lite bättre liv. I det enkla ligger ofta det vackra. Den enkla lösningen är också oftast det som fungerar bäst i praktiken.

Form följer funktion

En byggnad utgör lösningen på en problemställning som vi ställts inför. Byggnadens form och gestaltning är svaret på de funktioner och behov som ska tillgodoses. Eftersom kraven i form av funktioner är olika i alla projekt ser också lösningen – byggnaden – alltid olika ut i olika projekt.